Website voorwaarden

Algemene Voorwaarden Website voor Shiftmethode

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Shiftmethode.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Shiftmethode. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden. Als u hier niet akkoord mee gaat, mag u deze Website niet gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk beëindigen.

Disclaimers en Beperking van Aansprakelijkheid

U maakt op eigen risico gebruik van deze website en u aanvaard de volledige verantwoordelijkheid en het risico van verlies als gevolg van dat gebruik, waaronder het verlies van diensten of gegevens. Shiftmethode  is niet aansprakelijk voor eventuele (in)directe, speciale of bijkomende schade, gevolgschade of schadevergoeding als straf of anderszins, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), of op andere gronden in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van deze website, zelfs indien wij wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van bedoelde schade(vergoeding).

Intellectueel eigendom en gebruik van de inhoud

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis voor zover het het algemene deel betreft waarvoor niet betaald hoeft te worden. 

Het intellectueel eigendom berust bij Shiftmethode, Postbus 89, 6800 AB Arnhem.

De intellectuele eigendomsrechten van de door Shiftmethode ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, ezines, emails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden en software die Shiftmethode gebruikt, berusten bij haar of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de hierboven genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shiftmethode is het niet toegestaan om enig materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Shiftmethode geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Telkens wanneer u naar deze Website gaat en er gebruik van maakt, houdt u zich aan alle geldende wetgeving.

Privacy

U accepteert dat wij uw persoonsgegevens en andere informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in onze Privacy&cookie verklaring, die hier met deze verwijzing deel van uitmaken. U verklaart zich hierbij akkoord met het bepaalde in onze Privacyverklaring en Mededeling over Cookies, inclusief eventuele daarin aan u opgelegde verplichtingen.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Shiftmethode te mogen claimen of te veronderstellen.

Shiftmethode streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  Shiftmethode  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waar naar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden Website te allen tijde, naar eigen goeddunken, herzien, door de herziene versie onder de link “Website Voorwaarden” te plaatsen (d.w.z. deze webpagina, waarop u zich nu bevindt) of elders op deze Website. Bedoelde herziene versie treedt direct na plaatsing in werking, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van herziene versies van de Algemene Voorwaarden door deze webpagina regelmatig te controleren. Uw voortgezet gebruik van deze Website na wijziging van deze Algemene Voorwaarden betekent dat u akkoord gaat met de herziene Algemene Voorwaarden.

Product voorwaarden

Algemene voorwaarden Training, coaching en begeleiding van Shiftmethode, gevestigd te Arnhem, Nederland.

Artikel 1 Definities
1.1 Shiftmethode is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2 Wanneer wordt gesproken over opdrachtgever wordt hiermee bedoeld: wederpartij, opdrachtgever, afnemer, deelnemer of extra deelnemer van Shiftmethode.
1.3 Elke overeenkomst die tot stand komt wordt in deze algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht genoemd.
1.4 Onder producten wordt onder andere verstaan lesmateriaal, video’s, documenten, et cetera.
1.5 Onder diensten worden de te leveren of geleverde diensten, zoals training, coaching, begeleiding en het ontwikkelen van producten, verstaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Shiftmethode en opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn uitgesloten, in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
2.2 Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Shiftmethode en opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
2.4 Shiftmethode is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
3.1 De door Shiftmethode gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Shiftmethode is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. 3.3 Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Shiftmethode daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Shiftmethode anders aangeeft.
3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat de offerte en overeenkomst door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.
4.2 De door Shiftmethode opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Shiftmethode alleen, wanneer deze door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
4.4 Shiftmethode is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Artikel 5 Uitvoering door derden
Opdrachtgever stemt ermee in dat Shiftmethode de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Shiftmethode of zonodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

Artikel 6 Facturatie en betaling
6.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma, dienst of product van Shiftmethode of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.
6.3 Shiftmethode is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
6.4 Opdrachtgever is verplicht de door Shiftmethode verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van opdrachtgever.
6.5 Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door Shiftmethode.
6.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

Artikel 7 Wijziging overeenkomst
7.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Shiftmethode en opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de opdracht/overeenkomst aanpassen.
7.2 Wanneer de opdracht na het bevestigen van de opdracht door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.
7.3 Wanneer partijen overeenkomen dat de opdracht/overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Shiftmethode zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
7.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal Shiftmethode opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
7.5 Indien een vast honorarium is afgesproken/overeengekomen zal Shiftmethode aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

Artikel 8 Verplichtingen van opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Shiftmethode de juiste en volledige informatie heeft gekregen die Shiftmethode aan opdrachtgever gevraagd heeft en die nodig is voor de opdracht. Dit geldt eveneens voor informatie over een extra deelnemer bij training en/of coaching.
8.2 Opdrachtgever is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich hieraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.
8.3 Wanneer er een tijdsplanning is voor een programma en/of onderdelen van een programma moeten de taken/activiteiten binnen deze tijdsplanning worden voltooid.
8.4 Tijdens de training/coaching dient opdrachtgever zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.
8.5 Van de opdrachtgever wordt een psychische gezondheid vereist. Indien de opdrachtgever onder behandeling is, of 6 maanden voor deelname is geweest, van een therapeut, psycholoog of psychiater, dient deze dit vooraf aan de deelname mee te delen aan Shiftmethode en is vooraf aan deelname een schriftelijke toestemming verreist van de betreffende behandelaar. 


Artikel 9 Rechten van Shiftmethode
Shiftmethode is gerechtigd om:
a. De inhoud van een programma, dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
b. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;
c. De planning van onderdelen van een programma, dienst of product ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
d. Te bepalen welke trainer/coach een training of coaching zal geven en eventueel een trainer/coach tussentijds te vervangen;
e. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Opdrachtgever ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht, zonder dat Shiftmethode gehouden is aan opgave van reden, waarna de betalingsverplichtingen van opdrachtgever vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
f. (Tussentijds) bepaalde deelnemer(s)/afnemer(s) te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffend deelnemer(s)/afnemer(s) ontvangen hiervan bericht, zonder dat Shiftmethode verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting van opdrachtgever vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 10 Annulering voor, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma
10.1 Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of email en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Shiftmethode.
10.2 Bij annulering of opzegging is Shiftmethode niet gehouden tot restitutie van het door opdrachtgever betaalde bedrag en is opdrachtgever gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.
10.3 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor individuele begeleiding: a. Binnen 48 uur voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
b. Binnen 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.
10.4 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor trainingsopdrachten:
a. Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de kosten 25% van het factuurbedrag.
b. Binnen 4 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
c. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.
10.5 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor een training met open inschrijving:
a. Binnen 4 weken voor de start bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
b. Binnen 1 week voor de start bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

Artikel 11 Annulering door Shiftmethode (tussentijds) bij een programma
Wanneer Shiftmethode verhinderd is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Is inhalen van de afspraak niet mogelijk, restitueert Shiftmethode het factuurbedrag met in mindering gebracht het al reeds geleverde werk.

Artikel 12 Opschorting en beëindiging
12.1 Shiftmethode is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):
a. opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
b. opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
c. na het sluiten van de overeenkomst Shiftmethode de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of
d. opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
e. opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of
f. opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn vermogen.
12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever reeds door Shiftmethode verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Shiftmethode om de gehele schade in rechte te vorderen.
12.3 Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten van onder andere trainingen en programma’s
13.1 De intellectuele eigendomsrechten van de door Shiftmethode ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, ezines, emails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden en software die Shiftmethode gebruikt, berusten bij haar of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
13.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 13.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shiftmethode is het niet toegestaan om enig door haar aan opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
13.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Shiftmethode geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 14 Vrijwaringen voor teksten
14.1 De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Shiftmethode van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.
14.2 De opdrachtgever vrijwaart Shiftmethode voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
14.3 De opdrachtgever vrijwaart Shiftmethode voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
14.4 Shiftmethode is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15 Auteursrecht over geschreven teksten
15.1 Shiftmethode draagt bij een levering van de teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over een ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
15.2 Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Shiftmethode worden gebracht en door haar aanvaard worden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Shiftmethode kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
15.3 Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan Shiftmethode op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden.
15.4 De bepalingen van artikel 15.1 tot en met 15.3 hebben ook betrekking op teksten die Shiftmethode van derden betrekt. Shiftmethode garandeert daarbij de opdrachtgever dat zij gerechtigd is tot bovengenoemde gebruiken.

Artikel 16 Levering en eerste gebruiksrecht teksten
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Shiftmethode.

Artikel 17 Opzegging
17.1 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Shiftmethode het recht om compensatie te vragen voor het reeds gedane werk, afgenomen testen, gereserveerde ruimten of andere kosten die door de opzegging relevant worden en mag dit ook naar redelijkheid factureren. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van het in rekening gebrachte bedrag. De voorlopige resultaten, die zijn verricht tot het punt van opzegging, zullen onder voorbehoud door Shiftmethode geleverd worden.
17.2 Wanneer er door de tussentijdse opzegging producten zijn geleverd en daarmee bezittingsverlies is ontstaan, is Shiftmethode gerechtigd om hiervoor compensatie te vragen, tenzij er feiten en omstandigheden zijn die aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Shiftmethode zijn toe te rekenen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
18.1 Shiftmethode spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende alle overeenkomsten van opdracht. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Shiftmethode geen invloed uit kan oefenen. Shiftmethode kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.
18.2 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van Shiftmethode beperkt tot het eventuele leveren van een vervangend product, dan wel tot terugbetaling van het door opdrachtgever betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.
18.3 Shiftmethode is niet aansprakelijk tegenover opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover opdrachtgever of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Shiftmethode.
18.4 Shiftmethode is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
18.5 Shiftmethode is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtgever (of extra deelnemer) of derden.
18.6 Shiftmethode is niet aansprakelijk voor mentale of fysieke schade van opdrachtgever als gevolg van een beperkte psychische gezondheid en het deelnemen aan of bestuderen van producten van Shiftmethode.

Artikel 19 Overmacht
19.1 Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Shiftmethode haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
19.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen binnen Shiftmethode, in- en uitvoerbeperkingen of - verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
19.3 Als Shiftmethode door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan opdrachtgever Shiftmethode niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 20 Geheimhouding vertrouwelijke informatie
20.1 Alle informatie die verkregen zal worden tijdens een programma, dienst of ander product zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die Shiftmethode in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of Shiftmethode daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.
20.2 Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van Shiftmethode of andere afnemers of (extra) deelnemers aan een programma heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Shiftmethode of andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 21 Persoonsgegevens
Shiftmethode behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

Artikel 22 Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Shiftmethode.

Artikel 23 Toepasselijk recht
23.1 Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
23.2 Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
23.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Shiftmethode.

(Deze algemene voorwaarden lopen tot en met artikel 23)

Heb je een vraag of opmerking?

Gebruik onderstaand formulier om je vraag of opmerking te stellen, wij streven ernaar om binnen 1 werkdag te reageren.

Je kunt ons ook mailen via: [email protected]

Powered by Kajabi